Statut Fundacji SŁAWIA

STATUT FUNDACJI „SŁAWIA”

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja nosi nazwę „SŁAWIA”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: Joannę Zawistowską i Krzysztofa Dariusza Sieradzkiego, zwanych dalej Fundatorami.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 3. Sądem właściwym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Olsztynie.

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

§3

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Chruściele.
 2. Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§4

1.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń, spółdzielni i fundacji.

3.Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o  podobnym celu działania i dopuszczonych prawem polskim.

4. Fundację powołano na czas nieokreślony.

§5

 1. Fundacja używa  znaku graficznego.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji.


Cele i zasady działania Fundacji

§6

Fundacja została powołana w celu:

 1. Zwiększania świadomości społecznej dotyczącej zdrowego, harmonijnego życia w zgodzie z polskim i lokalnym środowiskiem naturalnym, kulturą, historią oraz spuścizną Przodków.
 2. Rozwoju patriotyzmu i świadomości narodowej przez umiłowanie historii ziemi ojczystej ze szczególnym uwzględnieniem Warmii, Mazur i Podlasia oraz krzewienie kultury i tradycji ludów tych ziem.
 3. Poszerzania kompetencji zasobów ludzkich, przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
 4. Rozwoju duchowego każdego człowieka.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
 2. organizowanie warsztatów i kursów,
 3. tworzenie wystaw, eventów, przedstawień, koncertów, wykładów, prezentacji, imprez masowych, prelekcji, konferencji i wystąpień,
 4. tworzenie muzeów, happeningów, kół i grup tematycznych,
 5. wydawanie publikacji,
 6. promocję i ochronę zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,
 7. prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej,
 8. promocję oraz wspieranie kultury i sztuki.
 9. rozwój zaangażowania społecznego przez organizację i promocję wolontariatu,
 10. działalność charytatywną.

§8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§9

 1. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona odpłatnie i nieodpłatnie. Przychód z działalności statutowej odpłatnej przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 2.  Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.


Majątek i dochody Fundacji

§10

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Dochody Fundacji pochodzić mogą pochodzić z:
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji, subwencji oraz grantów,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
 • sprzedaży cegiełek,
 • odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 • publikacji i reklam.

3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

5. Majątek Fundacji może być lokowany w przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych, nieruchomościach.

§11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli donatorów, o ile wolę taką wyrażą w formie pisemnej. W przypadku nie wyrażenia takiej woli, Zarząd dysponuje przekazywanymi środkami zgodnie z potrzebami Fundacji.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Władze Fundacji

§12

 1. Władzami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji,
  2. Zarząd Fundacji.


Rada Fundacji

§13

 1. Najwyższą władzą Fundacji jest Rada Fundacji będąca równocześnie organem kontrolnym.
 2. Rada Fundacji składa się od jednej do pięciu osób.
 3. Członkostwo w Radzie Fundacji może nastąpić w drodze
  1. uchwały Rady o kooptacji członka Rady Fundacji,
  2. przekazania członkostwa w Radzie wybranej przez siebie osobie przez ustępującego członka w dniu składania rezygnacji.
  3. zapisu testamentowego Członka Rady Fundacji.
 4. Pierwszy skład Rady Fundacji stanowią Fundatorzy.
 5. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.
 6. Przewodniczącego wybierają spośród siebie członkowie Rady, uchwałą Rady. Ta sama osoba nie może pełnić funkcji Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu równocześnie.
 7. Członkostwo w Radzie jest nieokreślone czasowo.
 8. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
  1. śmierci,
  2. pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie,
  3. usunięcia przez Radę w trybie głosowania tajnego większością 2/3 głosów, w przypadku podejmowania przez Członka działań na szkodę Fundacji lub uchylania się od obecności na posiedzeniach Rady.

§14

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek członka Rady Fundacji albo na wniosek Zarządu, w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Członkowie Rady Fundacji powiadamiani są o terminie, miejscu i programie posiedzenia Rady  z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Uchwały Rady Fundacji są jawne.
 4. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. nadzór nad działaniem Fundacji,
  2. wybór Prezesa Zarządu Fundacji oraz Członków Zarządu,
  3. udzielanie absolutorium Zarządowi  Fundacji,
  4. zatwierdzanie planu pracy Fundacji,
  5. zatwierdzanie budżetu Fundacji,
  6. ustanawianie zasad wynagradzania Członków Rady Fundacji i Zarządu,
  7. odwoływanie członków Zarządu w trakcie trwania kadencji, w razie rażącego narażenia interesów Fundacji,
  8. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji w drodze rozwiązania lub połączenia z inną fundacją,
  9. podejmowanie decyzji nieobjętych kompetencjami Zarządu Fundacji.
  10. ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
  11. dokonywanie zmian w Statucie Fundacji,
  12. ustalanie znaków graficznych Fundacji oraz zasad ich używania,

5. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów, głos decydujący przysługuje Przewodniczącemu Rady. Uchwały dotyczące zmian w statucie oraz połączenia z inną fundacją wymagają większości 2/3 głosów.

Zarząd

§15

 1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczym Fundacji.
 2. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji. Ta sama osoba nie może pełnić funkcji Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu równocześnie.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu
 4. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
 5. Kadencja członków Zarządu trwa dwa lata.

§16

 1. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek członka Zarządu albo na wniosek Rady Fundacji, w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku, z tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. O terminie, miejscu i programie posiedzenia Prezes Zarządu ma obowiązek poinformować Członków Zarządu oraz  Członków Rady Fundacji z 7 dniowym wyprzedzeniem. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć Członkowie Rady Fundacji oraz osoby zaproszone przez Zarząd, z głosem doradczym.
 3. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów, głos decydujący przysługuje Radzie Fundacji.

§17

 1. Do zadań Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji,  a w szczególności:
  1. reprezentowanie fundacji na zewnątrz,
  2. kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
  3. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
  4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  5. opracowanie budżetu Fundacji,
  6. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
  7. opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
  8. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
  9. zatrudnianie oraz zwalnianie pracowników i wolontariuszy,
  10. kierowanie działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
  11. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji.


Sposób reprezentacji

§18

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Fundacja jest reprezentowana przez Prezesa Zarządu działającego samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Fundację reprezentuje Prezes Zarządu wraz z innym, dowolnym Członkiem Zarządu, działający łącznie.

Postanowienia końcowe

Likwidacja Fundacji

§19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla jakich została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności większości osób uprawnionych do głosowania.
 3. Likwidatora Fundacji przez ustanawia Rada Fundacji  lub Sąd.
 4. Środki Finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Radę Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.